نام کاربري :
رمز عبور :
 
  نام کاربري براي داوطلبان ورودي جديد شماره داوطلبي يا شماره پرونده و يا شناسه دانشگاه آزاد و رمز عبور، کدملي مي باشد.
شناسه دانشگاه آزاد در ذيل کارنامه درج شده است.
نام کاربري، شماره دانشجویی مي باشد و رمزعبور نيز آخرين رمز عبور در سامانه قديم مي باشد.
رمز عبور دوم در حالت پيش فرض همان رمز عبور اول مي باشد که مي توانيد آن را بعد از ورود به سامانه تغيير دهيد.
پست الکترونيک پاسخگويي به مشکلات ictamoozesh@srbiau.ac.ir
در صورت عدم موفقيت در ورود به سيستم، جهت پاک کردن حافظه موقت مرورگر، کليدهاي ترکيبي ctrl+F5 را فشرده و مجدد وارد شويد.